REGION

KUJAWSKO-POMORSKI

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
S O L I D A R N O Ś Ć "-80

 

ORDYNACJA WYBORCZA
DO WŁADZ ZWIĄZKU

2006

 

ROZDZIAŁ I
OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

§ 1
Każdy członek Związku posiada czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 2
1. Celem przeprowadzenia wyborów odpowiednie struktury Związku powołują Komisje Wyborcze.

2. Komisja Wyborcza liczy minimum 3 członków. Członkowie Komisji Wyborczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

3. Komisja Krajowa Związku w porozumieniu z Krajową Komisją Wyborczą uchwala kalendarz wyborczy dla wszystkich struktur Związku.

4. Regionalna Komisja Wyborcza w porozumieniu z Krajową Komisją Wyborczą ustala termin Regionalnego Zjazdu Delegatów o charakterze sprawozdawczo - wyborczym na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem.

5. Zakładowa Komisja Wyborcza w ramach obowiązującego kalendarza wyborczego uchwalonego przez Komisję Krajową określa termin (w porozumieniu z Regionalną Komisją Wyborczą) oraz charakter wyborów:

- bezpośrednie - załogowe w strukturach do 100 członków,
- pośrednie w strukturach powyżej 100 członków.

W celu wyłonienia delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów, Zakładowa Komisja Wyborcza może łączyć w grupy wewnętrzne struktury Organizacji Zakładowej w których ilość członków Związku nie przekracza ilości członków przyjętego klucza.

6. Komisje Wyborcze wyższego szczebla sprawują nadzór nad wyborami w strukturach Związku niższego szczebla:

- potwierdzają prawidłowość i prawomocność przeprowadzonych wyborów,
- składają pisemne sprawozdania z nadzorowanych zebrań wyborczych władzom które je powołały,
- wnioskują o odwołanie źle funkcjonujących komisji wyborczych niższego szczebla do władz Związku które je powołały.

7. Komisje Wyborcze poszczególnych szczebli określają ilość miejsc mandatowych przypadających danej strukturze według klucza przyjętego przez władze Związku tego szczebla.

8. Członkowie Prezydium władz Związku wszystkich szczebli otrzymują mandat delegata na zebranie delegatów danego szczebla, w którym pełnił te funkcje jak również mandat delegata na wszystkie zebrania delegatów hierarchicznie niższych.

8.1 Struktury zakładowe Związku, z której został wybrany do pełnienia funkcji członka Prezydium władz wyższych szczebli mają pomniejszoną ilość mandatów delegata o liczbę osób, które pełnią wyżej wymienioną funkcję a są członkami tej struktury.

Zasada ta obowiązuje na wszystkich szczeblach władz Związku.

§ 3
Wybory przeprowadza się przy zachowaniu zasad określonych w § 9 Statutu Związku oraz określonych poniżej.

1. Wyboru władz, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Delegatów dokonują zebrania wyborcze danego szczebla struktury Związku.

2. Zebranie Wyborcze powinno być prowadzone zgodnie z opracowanym porządkiem obrad, przyjętym w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Porządek obrad nakazuje przeprowadzenie wyborów w następującej kolejności:

a) wybór przewodniczącego lub przewodniczących zebrania,
b) wybór protokolanta lub protokolantów zebrania,
c) wybór członków Komisji Mandatowej,
d) wybór członków Komisji Skrutacyjnej,
e) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
f) wybór Przewodniczącego:
- Organizacji Zakładowej, Międzyzakładowej, lub Koordynacyjnej - na szczeblu podstawowym,
- Regionu - na szczeblu regionalnym
- Związku - na szczeblu krajowym.
g) pozostałych członków władz danego szczebla
h) wybór delegatów na Zjazd Delegatów (Regionalny lub Krajowy)

Dla wyborów wskazanych w §3 pkt. 3 ppkt a, b, c, d obowiązuje tryb głosowania jawny – zwykłą większością głosów.
Dla wyborów wskazanych w §3 pkt. 3 ppkt e, f, g, h – obowiązuje tryb głosowania tajny.

4. Wybory muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach, zgodnie z porządkiem obrad określonym w §3 pkt 3. Oznacza to że niedokonanie wyboru zgodnie z porządkiem obrad uniemożliwia dokonanie pozostałych wyborów a w konsekwencji powoduje unieważnienie zebrania wyborczego.

5. Komisja Mandatowa oraz Komisja Skrutacyjna liczy minimum 3 członków. Dokładną liczbę członków tych komisji ustala zebranie wyborcze. Członkowie komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

5.1. Do zadań Komisji Mandatowej należy, ustalenie w oparciu o listę obecności czy zebranie jest prawomocne.

5.2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
- rejestrowanie kandydatów na listach wyborczych,
- wydawanie kart do głosowania,
- zbieranie głosów do urny wyborczej,
- obliczanie głosów i podawanie wyników głosowania,
- sporządzanie protokołu z głosowania który zawiera liczbę osób uprawnionych do głosowania, ilość osób biorących udział w głosowaniu, ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, ilość nieważnie oddanych głosów.

Głos uznaje się za nieważny jeśli:
- w sposób jednoznaczny nie pozwala określić woli wyborcy,
- został oddany na większą ilość kandydatów niż liczba miejsc mandatowych,
- został oddany na osoby dopisane na kartach wyborczych,
- karta wyborcza jest zniszczona lub nieczytelna.

6. Kandydata lub kandydatów w wyborach zgłasza osoba posiadająca czynne prawo wyborcze oraz jest upoważniona do udziału w zebraniu wyborczym danego szczebla.

7. Liczba zgłoszonych kandydatów musi być co najmniej równa ilości miejsc mandatowych.

8. Głosuje się wyłącznie na kartach przygotowanych przez Komisję Wyborczą.

9. Wybór jest ważny jeżeli w głosowaniu uczestniczy minimum 50% + jeden uprawniony do głosowania.

10. Wybrany jest kandydat lub kandydaci którzy w głosowaniu uzyskali 50% + jeden ważnie oddanych głosów.

11. Przy wyborze Przewodniczącego odpowiedniej struktury Związku wskazanej w §3 pkt 3 ppkt f zasady określone w §3 pkt 9 i 10 obowiązują we wszystkich turach głosowania.

12. Jeżeli przy wyborze członków Komisji Rewizyjnej, oraz członków władz odpowiedniej struktury Związku w pierwszej turze głosowania nie zostały obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, przewodniczący zebrania zarządza kolejną turę głosowania.
W kolejnej turze głosowania biorą udział kandydaci, którzy w poprzedniej turze uzyskali kolejno największą ilość głosów, w ilości nie przekraczającej dwukrotnej liczby nie obsadzonych miejsc mandatowych.
W przypadku gdy dwu lub więcej kandydatów na ostatni mandat uzyskało tę samą liczbę głosów, głosuje się do momentu, aż jeden z nich uzyska większą liczbę głosów.


ROZDZIAŁ II
WYBORY NA SZCZEBLU PODSTAWOWYM

Komitety Założycielskie, Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe)
Zakładowe Organizacje Koordynacyjne

§4
1. Obowiązek zorganizowania oraz przeprowadzenia wyborów władz statutowych podstawowej jednostki organizacyjnej Związku mają:

1.1. tymczasowa Komisja Zakładowa (komitet założycielski) w ciągu 3 miesięcy od daty zarejestrowania przez Zarząd Regionu danej organizacji zakładowej,
1.2. nowoutworzona Zakładowa Organizacja Koordynacyjna w terminie 3 miesięcy od daty zarejestrowania jej przez Zarząd Regionu,
1.3. Komisja Zakładowa (Międzyzakładowa) przed upływem bieżącej kadencji w terminach określonych przez Komisję Krajową.

2. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku oraz odpowiednie dla nich Komisje Rewizyjne wymienione w § 4 pkt 1 zwane są w dalszej części Rozdziału II odpowiednio Komisjami szczebla podstawowego oraz Komisjami Rewizyjnymi.

§5
Wybory w Komisjach szczebla podstawowego przeprowadza się na zasadach określonych w Rozdziale I niniejszej Ordynacji Wyborczej do władz Związku.

§6
Ilość członków Komisji Rewizyjnej określa zebranie wyborcze (członków lub delegatów). Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 7 członków.

§7
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie spośród siebie.

§8
1. Zebranie wyborcze może utworzyć listę rezerwową członków Komisji Rewizyjnej poprzez wpisanie na nią tych kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu w ostatniej turze największą liczbę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych. Liczbę kandydatów na liście rezerwowej określa zebranie wyborcze.

2. W przypadku zwolnienia mandatu w Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji uzupełnia się jej skład kolejno kandydatami z listy rezerwowej.

3. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej przeprowadza się, jeżeli jej stan osobowy zmniejszył się o połowę, a uzupełnienie składu Komisji z listy rezerwowej do pełnego składu jest niemożliwe.
Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 1 miesiąca od zaistnienia takiej sytuacji.

§9
1. W przypadku zwolnienia się mandatu Przewodniczącego organizacji szczebla podstawowego jeżeli do upływu kadencji pozostało mniej niż jeden rok, obowiązki przejmuje Vice Przewodniczący wskazany przez Komisję szczebla podstawowego.

2. Jeżeli wskazany przez Komisję Vice Przewodniczący nie wyrazi zgody na pełnienie obowiązków Przewodniczącego lub do końca kadencji pozostało więcej niż jeden rok Komisja szczebla podstawowego zwołuje zebranie wyborcze (członków lub delegatów) w celu wyłonienia Przewodniczącego Komisji szczebla podstawowego.

§10
Ilość członków Komisji szczebla podstawowego określa zebranie wyborcze (członków lub delegatów) w głosowaniu jawnym - zwykłą większością głosów.

§11
1. Zebranie wyborcze może utworzyć listę rezerwową członków Komisji szczebla podstawowego poprzez wpisanie na nią tych kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu w ostatniej turze największą liczbę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych. Liczbę kandydatów na liście rezerwowej określa zebranie wyborcze.

2. W przypadku zwolnienia mandatu w Komisji szczebla podstawowego w trakcie kadencji uzupełnia się jej skład kolejno kandydatami z listy rezerwowej.

3. Wybory uzupełniające do Komisji szczebla podstawowego przeprowadza się, jeżeli jej stan osobowy zmniejszył się o połowę, a uzupełnienie składu Komisji z listy rezerwowej do pełnego składu jest niemożliwe.
Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 1 miesiąca od zaistnienia takiej sytuacji.

§12
1. Komisja szczebla podstawowego na pierwszym posiedzeniu po przeprowadzonych wyborach wybiera ze swego grona minimum jednego Vice Przewodniczącego Komisji szczebla podstawowego oraz pozostałych członków Prezydium.

2. Kandydatów na Vice Przewodniczącego lub Vice Przewodniczących Komisji szczebla podstawowego proponuje Przewodniczący Komisji szczebla podstawowego.

3. Ilość członków Prezydium Komisji szczebla podstawowego nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Komisji szczebla podstawowego (liczbę członków Prezydium pomniejsza się o liczbę wybranych wcześniej Vice Przewodniczących).

§13
1. Liczbę delegatów na Zjazd Delegatów Regionu dla danej Komisji szczebla podstawowego określa Zarząd Regionu (w porozumieniu z Regionalną Komisją Wyborczą) według przyjętych w swojej uchwale parytetów wyborczych.

2. Zebranie wyborcze może utworzyć listę rezerwową delegatów na Zjazd Delegatów Regionu poprzez wpisanie na nią tych kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu w ostatniej turze największą liczbę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych. Liczbę kandydatów na liście rezerwowej określa zebranie wyborcze.


ROZDZIAŁ III
WYBORY NA SZCZEBLU REGIONALNYM

§14
1. Regionalna Komisja Wyborcza w porozumieniu z Zarządem Regionu określa termin przeprowadzenia wyborów w Regionie zgodnie z kalendarzem ustalonym przez Komisję Krajową.

2. Regionalna Komisja Wyborcza wyznacza datę Zjazdu Delegatów Regionu w porozumieniu z Krajową Komisją Wyborczą zgodnie z kalendarzem ustalonym przez Komisję Krajową.

§15
Wybory w Regionach przeprowadza się na zasadach określonych w Rozdziale I niniejszej Ordynacji Wyborczej do władz Związku.

§16
Ilość członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej określa Zjazd Delegatów Regionu. Regionalna Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 7 członków.

§17
Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie spośród siebie.

§18
1. Zjazd Delegatów Regionu może utworzyć listę rezerwową członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej poprzez wpisanie na nią tych kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu w ostatniej turze największą liczbę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych.
Liczbę kandydatów na liście rezerwowej określa zebranie wyborcze.

2. W przypadku zwolnienia mandatu w Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji uzupełnia się jej skład kolejno kandydatami z listy rezerwowej.

3. Wybory uzupełniające do Regionalnej Komisji Rewizyjnej przeprowadza się, jeżeli jej stan osobowy zmniejszył się o połowę, a uzupełnienie składu Komisji z listy rezerwowej do pełnego składu jest niemożliwe.
Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 1 miesiąca od zaistnienia takiej sytuacji.

§19
1. W przypadku zwolnienia się mandatu Przewodniczącego Regionu jeżeli do upływu kadencji pozostało mniej niż jeden rok, obowiązki przejmuje Vice Przewodniczący wskazany przez Zarząd Regionu.

2. Jeżeli wskazany przez Zarząd Regionu Vice Przewodniczący nie wyrazi zgody na pełnienie obowiązków Przewodniczącego lub do końca kadencji pozostało więcej niż jeden rok Zarząd Regionu zwołuje Zjazd Delegatów Regionu w celu wyłonienia Przewodniczącego Regionu.

§20
Ilość członków Zarządu Regionu określa Zjazd Delegatów Regionu w głosowaniu jawnym - zwykłą większością głosów.

§21
1. Zjazd Delegatów Regionu może utworzyć listę rezerwową członków Zarządu Regionu poprzez wpisanie na nią tych kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu w ostatniej turze największą liczbę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych.
Liczbę kandydatów na liście rezerwowej określa Zjazd Delegatów Regionu.

2. W przypadku zwolnienia mandatu w Zarządzie Regionu w trakcie kadencji uzupełnia się jej skład kolejno kandydatami z listy rezerwowej.

3. Wybory uzupełniające do Zarządu Regionu przeprowadza się, jeżeli jej stan osobowy zmniejszył się o połowę, a uzupełnienie składu Zarządu z listy rezerwowej do pełnego składu jest niemożliwe.
Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 1 miesiąca od zaistnienia takiej sytuacji.

§22
1. Zarząd Regionu na pierwszym posiedzeniu po przeprowadzonych wyborach wybiera ze swego grona minimum jednego Vice Przewodniczącego Zarządu Regionu oraz pozostałych członków Prezydium.

2. Kandydatów na Vice Przewodniczącego lub Vice Przewodniczących Zarządu Regionu proponuje Przewodniczący Zarządu Regionu.

3. Ilość członków Prezydium Zarządu Regionu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Zarządu Regionu (liczbę członków Prezydium pomniejsza się o liczbę wybranych wcześniej Vice Przewodniczących).

§23
1. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Związku dla danego Regionu określa Komisja Krajowa (w porozumieniu z Krajową Komisją Wyborczą) według przyjętych w swojej uchwale parytetów wyborczych.

2. Zjazd Delegatów Regionu może utworzyć listę rezerwową delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów poprzez wpisanie na nią tych kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu w ostatniej turze największą liczbę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych.
Liczbę kandydatów na liście rezerwowej określa Zjazd Delegatów Regionu.


ROZDZIAŁ IV 
WYBORY NA SZCZEBLU KRAJOWYM

§24
Krajowy Zjazd Delegatów Związku odbywa się w terminie ustalonym przez Krajową Komisje Wyborczą w porozumieniu z Komisją Krajową.

§25
Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Związku oraz pozostałych członków Komisji Krajowej.

§26
Krajowy Zjazd Delegatów przeprowadza wybory na zasadach określonych w Rozdziale I niniejszej Ordynacji Wyborczej do władz Związku.

§27
Ilość członków Krajowej Komisji Rewizyjnej określa Krajowy Zjazd Delegatów.
Krajowa Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 7 członków.

§28
Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie spośród siebie.

§29
1. Krajowy Zjazd Delegatów może utworzyć listę rezerwową członków Krajowej Komisji Rewizyjnej poprzez wpisanie na nią tych kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu w ostatniej turze największą liczbę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych.

2. Liczbę kandydatów na liście rezerwowej określa Krajowy Zjazd Delegatów.

3. W przypadku zwolnienia mandatu w Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji uzupełnia się jej skład kolejno kandydatami z listy rezerwowej.

4. Wybory uzupełniające do Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadza się, jeżeli jej stan osobowy zmniejszył się o połowę, a uzupełnienie składu Komisji z listy rezerwowej do pełnego składu jest niemożliwe.
Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 1 miesiąca od zaistnienia takiej sytuacji.

§30
1. W przypadku zwolnienia się mandatu Przewodniczącego Związku jeżeli do upływu kadencji pozostało mniej niż jeden rok, obowiązki przejmuje Vice Przewodniczący wskazany przez Komisję Krajową.

2. Jeżeli wskazany przez Komisję Krajową Vice Przewodniczący nie wyrazi zgody na pełnienie obowiązków Przewodniczącego lub do końca kadencji pozostało więcej niż jeden rok Komisja Krajowa zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów w celu wyłonienia Przewodniczącego Związku.

§31
Ilość członków Komisji Krajowej określa Krajowy Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym - zwykłą większością głosów.

§32
1. Krajowy Zjazd Delegatów może utworzyć listę rezerwową członków Komisji Krajowej poprzez wpisanie na nią tych kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu w ostatniej turze największą liczbę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych.

2. Liczbę kandydatów na liście rezerwowej określa Krajowy Zjazd Delegatów.

3. W przypadku zwolnienia mandatu w Komisji Krajowej w trakcie kadencji uzupełnia się jej skład kolejno kandydatami z listy rezerwowej.

4. Wybory uzupełniające do Komisji Krajowej przeprowadza się, jeżeli jej stan osobowy zmniejszył się o połowę, a uzupełnienie składu Komisji Krajowej z listy rezerwowej do pełnego składu jest niemożliwe.
Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 1 miesiąca od zaistnienia takiej sytuacji.

§33
1. Komisja Krajowa na pierwszym posiedzeniu po przeprowadzonych wyborach wybiera ze swego grona minimum jednego Vice Przewodniczącego Komisji Krajowej oraz pozostałych członków Prezydium.

2. Kandydatów na Vice Przewodniczącego lub Vice Przewodniczących Komisji Krajowej proponuje Przewodniczący Komisji Krajowej.

3. Ilość członków Prezydium Komisji Krajowej nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Komisji Krajowej (liczbę członków Prezydium pomniejsza się o liczbę wybranych wcześniej Vice Przewodniczących).


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34
1. Z każdych wyborów przeprowadzonych na podstawie niniejszej Ordynacji Wyborczej oraz Statutu Związku sporządza się protokół, który podpisuje:

- protokolant (protokolanci),
- przewodniczący zebrania wyborczego.

2. Załącznikami do protokołu zebrania wyborczego są:

- protokół (protokoły) Komisji Mandatowej,
- protokół (protokoły) Komisji Skrutacyjnej.

§35
1. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszej Ordynacji Wyborczej do władz Związku lub spornych dotyczących jego interpretacji decyzje podejmuje Komisja Krajowa.

2. Interpretację Ordynacji Wyborczej dokonaną przez Komisję Krajową ocenia na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej - Krajowy Zjazd Delegatów.

§36
Integralną część niniejszej Ordynacji Wyborczej stanowi Regulamin Obrad.

§37
Niniejszą Ordynację Wyborczą do władz NSZZ "Soliarność 80" uchwalił XVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność 80" w dniu 24 marca 2006r. w Sielpi k/Kielc.

Ordynacja wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Krajowy Zjazd Delegatów.

 


REGULAMIN OBRAD

1. Przewodniczący zebrania czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Obrad i porządku obrad celem zachowania powagi i porządku na sali posiedzeń.

2. Przewodniczący zebrania może zwrócić uwagę delegatowi, który w wystąpieniu swoim odbiega od tematu i przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, przywołując go "do rzeczy". Po dwukrotnym zwróceniu uwagi ("przywołaniu") przewodniczący zebrania ma prawo odebrać głos delegatowi.

3. Przewodniczący zebrania ma prawo przywołać delegata do "porządku" jeśli zakłóca porządek obrad włącznie z wpisaniem tego zdarzenia do protokołu.

4. Przewodniczący zebrania za dalsze zakłócanie porządku obrad i po spełnieniu procedur zawartych w pkt 2,3 ma prawo wykluczyć delegata z sali posiedzeń.

5. Od decyzji przewodniczącego zebrania, które są podjęte zgodnie z procedurą nie służy odwołanie.

6. Przewodniczący zebrania udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia.

7. Przewodniczący zebrania udziela głosu delegatowi według kolejności zgłoszeń.

8. Przewodniczący zebrania udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy - w trybie formalnym lub ad vocem.

9. Przewodniczący zebrania może zabrać głos w każdej chwili bez ograniczeń czasowych.

10. Czas wystąpienia delegata w sprawach zasadniczych może być ograniczony do 5 minut.

11. W debacie nad daną sprawą delegat może zabierać głos tylko 2 razy w tej samej sprawie.

12. Delegaci rozstrzygają o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego głosu sprzeciwu.

13. Rozstrzygnięcia w sprawach wniosków formalnych odbywają się zwykłą większością głosów.

14. Delegaci zgłaszają pisemnie na ręce Przewodniczącego zebrania chęć wzięcia udziału w dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

15. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i przedmiotem posiedzenia.

16. Do wniosków formalnych, które muszą być głosowane zalicza się:

- przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
- utajnienie posiedzenia,
- zamknięcie listy mówców,
- odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
- przejście do porządku obrad,
- głosowanie bez dyskusji,
- zmiana porządku obrad,
- zmiana w sposobie prowadzenia dyskusji,
- zmiana w sposobie przeprowadzenia głosowania,
- ograniczenie czasu wystąpień,
- stwierdzenia quorum,
- przeliczenia głosów.

17. Wnioski, które nie znalazły się w porządku obrad a były zgłoszone na zebraniu delegatów mogą być zgłoszone i rozpatrzone w punkcie "wolne głosy - wnioski".

18. Wystąpienia poza porządkiem obrad nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty.

19. Niniejszy Regulamin Obrad wchodzi w życie z dniem przyjęcia niniejszej Ordynacji Wyborczej do władz Związku i jest obowiązujący dla wszystkich zebrań sprawozdawczych lub sprawozdawczo - wyborczych (członków i delegatów) Związku.

 

Ostatnia aktualizacja (07 czerwca 2008 r.)

Kontakt

ul. Traugutta 26

87-800 Włocławek

tel./fax: 54 411-27-70

kom. 609-576-000

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marek Mnich przemówienie

Zjazd Komisji Krajowej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem